210,000 
190,000 

Vòi nước lạnh gắn tường

Vòi lạnh nhỏ V101-2

190,000 

Vòi nước lạnh gắn tường

Vòi lạnh nhỏ V101-1

170,000 
230,000 
410,000