Đại lý thuộc ::

Bắc Giang

Công Tư

ĐC: Lương Phong, Hiệp Hòa, Bắc Giang
ĐT: 0984956230

Giang Linh

ĐC: tt Nếnh, Việt Yên, Bắc Giang
ĐT: 0972601266

Anh Thuận

ĐC: Lý Tự trọng, TP. Bắc Giang,
ĐT: 0963470996

Sơn Hương

ĐC: Hương Vĩ, Yên Thế, Bắc Giang
ĐT: 0962294096

Bền Giang

ĐC: Nghĩa Hưng, Lạng Giang, Bắc Giang
ĐT: 0913026820

Cường Huệ

ĐC: Giỏ, Tân dĩnh, Lạng Giang, Bắc Giang
ĐT: 01659995888

Suối Lợi

ĐC: Anh Châu, Sơn động, Bắc Giang
ĐT: 0982886402

Hòa Hương

ĐC: Đồi Ngô, Lục Nam, Bắc Giang
ĐT: 0977369299